Odd Lundberg Fondet                                                                                                             
 

Formål:

Odd Lundberg fondet ble opprettet i 2018 og har til formål å støtte lokal aktivitet. Lag og foreninger som er engasjert i kultur, kunnskap, friluftsliv og breddeidrett, kan søke om støtte. Vi har tro på at livskvalitet i små og store samfunn er avhengig av de tilbudene og den aktiviteten lag og foreninger står for. Vi er derfor svært positive til slikt arbeid og søknader til disse formål.  Styret bevilger fondet en årlig totalramme på 100 000kr og setter selv størrelsen på hvert enkelt støttebeløp på de godkjente søknader, innenfor totalrammen. Styret står også fritt til å ekskludere søknader de ikke mener faller inn under ordningen, uten å måtte redegjøre for avslaget.

Vi prioriterer å støtte lag/foreninger i kommunen vi har vår virksomhet i.

Hovedsatsningsområder:

 • Kunnskap inspirerer til ny kunnskap, kreativitet og vekst
  Kunnskap er en forutsetning for å finne uoppdagede muligheter for fremtidig vekst i lokalsamfunnet og i Norge. Vi støtter prosjekter for barn og unge som tar sikte på å inspirere til å bygge og dele kunnskap.

 • Kultur gir inspirasjon og skaper rom for nytenkning
  Kultur kan utfordre det bestående og kan også ivareta historien og kulturarven til fremtidige generasjoner. Kultur skaper møteplasser for meningsbrytning og for å bygge gode relasjoner.

 • Breddeidrett der alle stiller opp
  Breddeidrett for barn og unge hadde ikke vært mulig uten engasjerte voksne som stiller opp på dugnad. Vi prioriterer barn og unge fremfor elitesatsing. Vi ønsker å støtte opp om det gode arbeidet som gjøres i lokale idrettslag.

 • Friluftstiltak og friluftsaktiviteter
  Vi ønsker å være med å stimulere flere til friluftsliv, vi er derfor positive til å bidra til stimuleringstiltak og holdningsskapende arbeid for friluftsliv blant alle aldersgrupper. Alle skal ha mulighet til friluftsliv og naturopplevelser ut fra egne forutsetninger.

Hvem kan søke?
Lag og foreninger som kommer under de kriterier og satsningsområder som er nevnt ovenfor.

Vi støtter ikke tiltak som er ferdigstilt eller har gjort bestillinger/kostnader til innkjøp eller aktiviteter som er datert før søknadsfristen.
 
Vi støtter heller ikke utgifter til ordinær drift av, lag og foreninger.
Det samme gjelder offentlige oppgaver

Søknad og søknadsfrist

Søknaden må inneholde: navn og adresse på søker, kort beskrivelse av søkers virksomhet, kort beskrivelse av det prosjekt det søkes støtte til og budsjett for prosjektet

Søknadsfrist 15. februar hvert år.
Søknaden sendes til: firmapost@odd-lundberg.no